Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Leerlingen

Zoals vele Gnostieke Geestesscholen uit verleden, heden en waarschijnlijk ook de toekomst, hanteert De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis een drievoudig leerlingschap. Een volkomen vrij en tot niets verplichtend leerlingschap. Het drievoudig leerlingschap heeft in het geheel geen betrekking op een hiërarchische opgang in rangen of graden, maar gaat in de eerste plaats over innerlijke ontwikkeling.

Het drievoudige leerlingschap onderscheidt zich in:

  • Oriëntalis-leerlingen
  • Fama-leerlingen
  • Confessio-leerlingen

De Oriëntalis-leerling is de leerling die de wens heeft zich te gaan richten op de leerzame, vreugdevolle en bevrijdende scholingsweg die de Orde van het Klassieke Rozenkruis hem of haar aanreikt. De Oriëntalis-leerling oriënteert zich. Hij is vrij om al of niet bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Elke week ontvangt ook de Oriëntalis-leerling de Nieuwsbrief ('Gnostieke Zondagsmeditatie') met vrijblijvende instructies. Zijn eventuele aanwezigheid bij een Open Zondags-bijeenkomst en/of een daarbij behorende les is altijd goed. 

De Oriëntalis-leerling mag -  wanneer het hem of haar uitkomt -  verder gaan als Fama-leerling. Fama betekent 'roepen'. De Fama-leerling voelt zich dus 'geroepen' om het Gnostieke Pad verder te bewandelen. De Fama-leerling bezoekt de maandelijkse (mondelinge)  lessen en is aanwezig op de Open Zondags-bijeenkomsten. De Fama-leerling wordt begeleid door door een Mentor.

Het Fama-leerlingschap kan overgaan in het Confessio-leerlingschap. Dat gebeurt op uitnodiging van de Mentors van de Orde. De Confessio-leerling (confessio betekent 'belijden') bezoekt maandelijks de (besloten) Loges. Dit zijn verdiepende bijeenkomsten, vergezeld van een bijzonder gnostiek Rituaal. De Loge is meer een 'ervarings' gebeuren dan een 'studie' gebeuren. Tijdens de mondelinge lessen wordt hier - naar behoefte -  meer op ingegaan. 

De tijd tussen het aangaan van het Fama-leerlingschap en het verder gaan met het Confessio-leerlingschap is heel individueel. Meestal moet men rekening houden met ongeveer een jaar. De kandidaat-Confessio-leerling wordt immers geacht inzicht te hebben in wat de gnostieke leer te zeggen heeft. De Mentor en de kandidaat bespreken dit samen. 

De Loge bezoekende Confessio-leerlingen zijn leerlingen die het doel en het wezen van het leerlingschap begrijpen en ernaar handelen. Deze leerlingen stemmen hun bestaan en hun arbeid zoveel mogelijk af op de Belijdenis van de Broederschap van het Rozenkruis zoals zij wordt vertaald en uitgedragen door de Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis.

Zowel de Oriëntalis-, Fama- als Confessio-leerling voldoet maandelijks een bescheiden constributie van € 20,= ter onderhoud van al het noodzakelijke werk van onze Geestesschool. Mocht dat bezwaarlijk zijn dan is dispensatie naar ratio mogelijk. Eventuele donaties worden in dankbaarheid aanvaard.