Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Confessio Fraternitatis

De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis is een Gnostieke Geestesschool die ten dienste staat van ieder zoekend mens. Hieronder wordt verstaan eenieder die onvoldoende antwoorden vindt op levensvragen in zijn of haar huidige omgeving. De oprechte zoeker die geen genoegen neemt met standaard antwoorden vanuit wetenschap, kunst, theologie of anderzijds.

Als Gnostieke Geestesschool wil Zij de Belijdenis van de Broederschap (Confessio Fraternitatis) van het Rozenkruis uitdragen in onze tijd. Deze belijdenis is het fundament onder de bewustwording van het Drievoudige Mysterie.

Het bewustwordingsproces, waar de Orde een bijdrage aan wil leveren, is volledig gericht op het ontdekken, ondergaan en voltrekken van het Drievoudige Mysterie. Hoe individueel eenieders bewustwordingsproces ook is en welke route men ook volgt, de uitkomsten en antwoorden zijn alle gelegen in dit Mysterie. Het Mysterie van Geloof, Hoop en Liefde. Het Mysterie van Hoofd, Hart en Handen. Het Mysterie van de Witte, de Rode en de Gouden Roos. Het Mysterie van God, Kosmos en Mens. Het mysterie van Wil, Wijsheid en Werkzaamheid. Het Mysterie van Idee, Plan en Uitvoering. Het Mysterie dat vele namen kent en onderwezen werd, wordt en zal worden in alle Gnostieke Geestesscholen van verleden, heden en toekomst.

De Orde is zich ervan bewust dat Zij een schakel in wording is in een lange traditie. Ze is Zich ervan bewust dat Zij zich bevindt in een overgangsfase naar een nieuw tijdperk. Ze ziet voor Zichzelf dan ook een tweeledige taak weggelegd. Enerzijds levert Ze een bijdrage aan het binnenhalen van de laatste oogst, zoals de Universele Wijsbegeerte dit vaak noemt. Hetgeen zeggen wil dat Ze zoveel mogelijk mensen wil plaatsen voor de poort naar de Bron van ons bestaan. Anderzijds werkt ze aan het toegankelijk maken van het Drievoudige Mysterie voor het nieuwe tijdperk. Hetgeen zeggen wil dat Ze Haar transformeert naar een toekomstig begripsvermogen.

Net als bij vele Gnostieke Geestesscholen wordt er veel gebruikgemaakt van boeken en geschriften van voorgaande organisaties en individuen die zich begaven op het gebied van Esoterie, Gnosis en Rozenkruis. Ze heeft ook de beschikking over een eigen bibliotheek met meer dan 4500 meertalige boeken. In de toekomst zal er ook eigen cursusmateriaal worden samengesteld. En zullen mogelijk ook enige eigen boeken worden uitgegeven.

De Orde streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen te bereiken die zich mogelijk aangetrokken voelen tot Haar boodschap en Haar werkwijze. Waar mogelijk en wenselijk zal de Orde zich inspannen om op meerdere locaties zelfsturende Gemeenschappen op te richten. Gemeenschappen die zich geheel vrijwillig kunnen scharen onder de vlag van de Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis.

Een Gnostieke Geestesschool kent meestal slechts een beperkte periode van werkzaamheid. Zij verricht haar werk in een wereld van tijdelijkheid, een wereld van opkomen, blinken en verzinken. Na verloop van tijd vergaat het Haar zoals alle Gemeenschappen en Organisaties. Door tal van oorzaken wordt Zij op enig moment gegrepen door de tijdelijkheid van deze wereld, verwordt Zij tot een wereldse gemeenschap of organisatie en gaat Zij vervolgens ten onder. Gedreven door deze kennis en dit besef zal de Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis niet stilzitten en Haar opdracht vanuit leerlingschap en leraarschap voortvarend ter hand nemen.