Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Oorsprong

Ze is van alle tijden; zowel van binnen de tijd, als van buiten de tijd alsook van het tijdsloze. Ze is ook van alle plaatsen; van de waarneembare plaatsen, van de niet-waarneembare plaatsen en van de waarneemloze plaatsen. Ze is aanwezig in het gemanifesteerde, in het niet-gemanifesteerde en in het manifestatieloze. Ze is werkzaam in alle gebieden van bestaan, van niet-bestaan en van het bestaansloze.

We spreken hier over de GEESTESSCHOOL. De GEESTESSCHOOL in hoofdletters. De GEESTESSCHOOL in haar drievoudige hoedanigheid van Denker, Openbaarder en Verwerkelijker van alle bestaan. Zij is waarlijk een GEESTESSCHOOL omdat zich in Haar wezenheid, op Haar initiatief, een proces ontvouwt ter ontplooiing en belevendiging van Haarzelf. Met andere woorden, Zij zoekt, verwoordt en verwerkelijkt Zichzelf in een continu scheppingsproces.

In dit scheppingsproces stelt Zij Zichzelf een vraag, denkt erover na en geeft Zichzelf een antwoord door Haar vraag in Zichzelf aanschouwelijk te maken. Een concept dat in de Universele Wijsbegeerte ook vaak wordt aangeduid met de woorden Wil, Wijsheid en Werkzaamheid. Een drievoudig concept dat wij graag vereenvoudigd aanduiden met de woorden Idee, Plan en Uitvoering. Het scheppingsproces in optima forma. Het scheppingsproces als scholingsweg.

Helaas zijn er delen van de oorspronkelijke GEESTESSCHOOL ernstig aangetast. Naar het hoe en waarom kunnen we vooralsnog slechts raden. Deze aantasting, die vaak aangeduid wordt als een val uit de oorspronkelijke Wereld, bracht met zich mee dat de oorspronkelijke éénheid van Idee, Plan en Uitvoering in een deel van de oorspronkelijke GEESTESSCHOOL verloren ging.

In dit deel vervreemde Idee zich van Plan en Uitvoering, waardoor Plan haar eigen weg ging en Uitvoering geen andere mogelijkheid had dan gehoor te geven aan Plan, in al haar goede en kwade neigingen. Met het verloren gaan van de éénheid veranderde dus ook de opbouw, structuur en werking van een deel van de oorspronkelijke Wereld. Dat deel moest verdergaan als een onvolkomen wereld.

Daar Idee echter altijd verbonden blijft aan Plan en Uitvoering is er, Gode zij dank, door alle tijden heen een mogelijkheid gebleven tot herstel. In de Heilige Taal staat dan ook zonder enig voorbehoud geschreven dat God nimmer laat varen de werken zijner handen. In deze zelfde Heilige Taal (en ook in vele andere teksten) vinden wij in gesluierde taal het gehele herstelproces omschreven.

In deze hoedanigheid en werkzaamheid vinden wij de aangetaste Geestesschool in onze onvolkomen manifeste wereld, de Geestesschool in kleine letters. Ieder wezen, iedere verschijningsvorm, al wat leeft en schijnbaar niet leeft is met Haar verbonden. In Haar vindt in het verborgene, in een schijnbaar oneindige cyclus van opgaan, blinken en verzinken, het herstelproces plaats, ongeacht of we daar wel of niet bewust van zijn.

We spreken nog steeds over een Geestesschool aangezien het Geestelijke aspect van Denker, Wil, Idee, Vader en welke naam we hier ook aan willen verbinden nog altijd de grondslag vormt van alle bestaan. Het zaad van het oorspronkelijke Idee is in alle verschijningsvormen nog steeds aanwezig. Het scheppingsproces in de onvolkomen manifeste wereld vormt nog steeds een scholingsweg. En dit alles bevindt zich nog steeds binnen de ruimten van de oorspronkelijke GEESTESSCHOOL.

Worden we ons bewust van het herstelproces in onze manifeste wereld, de wereld van de aangetaste Geestesschool, dan trekken de sluiers van het verborgene weg en ontdekken wij een zeer speciale verbijzondering in Haar. Een verbijzondering van Lichtbakens als pijlers voor de Kennis ten Leven (Gnosis) voor de zoekende en bewustwordende mens. Voor de mens als hoogst ontwikkelde levensvorm in onze manifeste wereld.

Speciaal voor deze zoekende en bewustwordende mens heeft de Geestesschool een apart lesprogramma voor iedere fase en ontwikkeling in de tijd. Ter onderscheid spreken we dan over een Gnostieke Geestesschool als aanduiding van deze verbijzondering van Lichtbakens in de Geestesschool.

Eén van deze verbijzonderde Lichtbakens werd ontstoken dan wel geschonken aan de Wijsheidsstroming die, onze naamgever, Christiaan Rozenkruis voortbracht. Of hij een historische dan wel mythologische persoon is laten wij in het midden. Zeker is de opkomst van deze Wijsheidsstroming als beweging en Gnostieke Geestesschool na de publicatie van haar manifesten vanaf het jaar 1614.

Net zo zeker is haar vertegenwoordiging in onze tijd in de vorm van de Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis. Als Gnostieke Geestesschool in ontwikkeling is Zij een Representant en Lichtdrager van de aloude Broederschap der lofwaardige orde van het Rozekruis.