Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Fama Fraternitatis

De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis is een hedendaagse Gnostieke Geestesschool, geworteld in een eeuwenoude traditie. Daarin komen mannen en vrouwen samen om een Drievoudig Mysterie te ontdekken, te ondergaan en te voltrekken. Dit Drievoudige Mysterie, dat van alle tijden en plaatsen is, herbergt in zich een groots en genadevol herstelproces.

Zij is de jongste schakel in de onafgebroken keten van Gnostieke Geestesscholen, en zij is nog in ontwikkeling. Als Gnostieke Geestesschool wil Zij de Roep van de Broederschap (Fama Fraternitatis) van het Rozenkruis in onze tijd laten weerklinken, doorgronden en doorgeven op een eigentijdse wijze. De Roep die inspireert, onderwijst en transformeert. De Roep die ons persoonlijk kan treffen met vragen als, “wie ben ik, wat doe ik hier, waar ga ik heen”.

Als Gemeenschap houdt Zij regelmatig bijeenkomsten om de Roep van de Broederschap van het Rozenkruis te bekrachtigen en alle geroepenen te ontmoeten op een zo diep en intens mogelijk niveau. Het is dan ook niet alleen een ontmoeten van persoon tot persoon, maar ook van ziel tot ziel en van geest tot geest. Met geroepenen wordt volstrekt iedereen bedoeld die zich op wat voor wijze dan ook aangetrokken voelt tot de Orde, Haar boodschap en Haar werkwijze.

De Orde is een transparante, tolerante en liberale Gemeenschap waar op een zuivere en integere wijze met elkaar wordt omgegaan, zonder onderscheid naar geslacht, ras of geloofsovertuiging. Er is oog en oor voor elkanders inbreng in een wisselende hoedanigheid van leerling en leraar.

Zoals vele Gnostieke Geestesscholen uit verleden, heden en waarschijnlijk ook de toekomst, hanteert ook Zij een drievoudig leerlingschap. Een volkomen vrij en tot niets verplichtend leerlingschap. Een drievoudig leerlingschap dat in het geheel geen betrekking heeft op een hiërarchische opgang in rangen of graden, maar dat helemaal van toepassing is op een innerlijke ontwikkeling.

De scholingsweg die zich in de Orde ontvouwt kan beschouwd worden als een routekaart terug naar de Bron van ons aller bestaan. Een individuele routekaart wel te verstaan, daar wij allen binnen deze Bron een ander beginpunt hebben en een andere taak vervullen.

In 2004 is de Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis opgericht en in 2005 zijn de werkzaamheden gestart. De traditie waarin Zij is geworteld is echter veel ouder. Via de bewegingen van Henk en Mia Leene, Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, Max Heindel en Augusta Foss Heindel en vele anderen, gaat ze terug de tijd in tot aan het begin van de 17e eeuw. Hier zien we de beweging van de Broederschap der lofwaardige orde van het Rozekruis beschreven in manifesten, toegedicht aan Johann Valentin Andreae. Hierin wordt de personage Christiaan Rozenkruis ten tonele gevoerd, welke geboren zou zijn in 1378. Op Haar beurt is Zij echter weer een voortvloeisel uit vele andere, al dan niet beschreven en bekende, oudere tradities, waaronder de Katharen, Bogomielen en Manicheeën.