Orde van het Klassieke Rozenkruis

Fama Fraternitatis

Mijn zelf zit aan de oevers van de levenszee, wachtend op de boot van de ziel.

Zoals vele Gnostieke Geestesscholen uit verleden, heden en waarschijnlijk ook de toekomst, hanteert De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis een drievoudig leerlingschap. Een volkomen vrij en tot niets verplichtend leerlingschap. Het drievoudig leerlingschap heeft in het geheel geen betrekking op een hiërarchische opgang in rangen of graden, maar gaat in de eerste plaats over innerlijke ontwikkeling.

Het drievoudige leerlingschap onderscheidt zich in:

  • Kompas-leerlingen
  • Fama-leerlingen
  • Confessio-leerlingen

Kompas-leerlingen zijn leerlingen die de wens hebben om hun innerlijke kompas te gaan richten op de leerzame, vreugdevolle en bevrijdende scholingsweg die de Orde van het Klassieke Rozenkruis aanreikt. Van deze leerlingen wordt gehoopt dat ze, na hun inschrijving, regelmatig de Open en de Thema Bijeenkomsten bezoeken en dat ze deel gaan nemen aan de Studiegroep.

Na verloop van tijd kan de Kompas-leerling worden uitgenodigd om 1 keer per 3 maanden deel te nemen aan de Loge. Verwacht wordt een bescheiden aftastende houding in de Loge, maar ook een komst naar de Loge wanneer de leerling daartoe wordt uitgenodigd.

Na een bepaalde periode worden houding, betrokkenheid en de beginselen van inzicht van de Kompas-leerling beoordeeld door de Fama- en Confessio-leerlingen op de jaarlijkse ledenvergadering. Bij een positieve beoordeling stroomt de leerling door naar het Fama-leerlingschap. Bij een twijfelachtige beoordeling wordt het Kompas-leerlingschap voor onbepaalde tijd verlengd. Bij een negatieve beoordeling wordt het leerlingschap beëindigd. Dit laatste komt niet vaak voor.

Voor een Fama- of Confessio-leerling is het een moeilijke, zeer verantwoordelijke, maar ook noodzakelijke taak om het Kompas-leerlingschap te beoordelen. Het is namelijk van groot belang om de scholingsweg van de Orde van het Klassieke Rozenkruis naar het inzicht van haar leerlingen te waarborgen en voort te zetten.

In principe wordt iedere Kompas-leerling begeleid door een mentor. In het uitzonderlijke geval van geen beschikbaarheid van een geschikte mentor wordt er in overleg gezocht naar een andere oplossing.


Fama-leerlingen
zijn leerlingen die er blijk van geven dat zij, mede met hulp van hun innerlijke kompas en hun afgelegde scholingsweg, de Roep van de Broederschap van het Rozenkruis hebben vernomen en verstaan en op basis daarvan geroepen zijn om deel te nemen aan de Loge.

Verwacht wordt dan ook een zeer regelmatige komst naar de Loge. Steeds helderder zal het doel van het leerlingschap de leerling voor ogen staan en als vanzelf zal de Fama-leerling in de loop van de tijd verglijden in het Confessio-leerlingschap. Slechts de innerlijke ontwikkeling vormt hiervoor de graadmeter en het behoeft geen enkel oordeel van wie of wat dan ook om tot het Confessio-leerlingschap door te dringen.


Confessio-leerlingen zijn leerlingen die het doel en het wezen van het leerlingschap begrijpen en ernaar handelen. Deze leerlingen stemmen hun bestaan en hun arbeid zoveel mogelijk af op de Belijdenis van de Broederschap van het Rozenkruis zoals zij wordt vertaald en uitgedragen door de Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis.

De tijdsspanne om tot dit leerlingschap te komen is niet te voorspellen. Het is een geheel individueel proces. De Confessio-leerlingen helpen elkaar zonder oordeel en zonder kritiek in dit proces van innerlijke verandering. In de loop van het Confessio-leerlingschap kan de leerling uitgenodigd worden om deel te nemen aan een Zevengroep.

De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis kan als Gnostieke Geestesschool uitsluitend het leerlingschap aanreiken. Het leraarschap kan immers slechts verworven worden door een innerlijk veranderproces. “Is de leerling klaar dan is de Meester daar”.