Welkom op de Nieuwspagina!

DEZE PAGINA BEVAT DE ACTUELE INFORMATIE (2018) VAN DE ORDE.

De website wordt steeds aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.  De informatie op deze pagina is dus steeds het meest actueel en geldend voor ons werk. Op vragen en reacties zullen wij steeds z.s.m. ingaan. Wij wensen je inspiratie en vrede toe op je innerlijke pelgrimage.

 

Ingrid Wijvekate

Sjaak van Burken

Robert Swami Persaud

Inzake de privacy van onze contribuanten c.q. Leerlingen.

De Orde is een spirituele gemeenschap zonder rechtspersoonlijkheid. Zij wordt administratief echter gedragen door de Stichting Fama Fraternitatis Rosae Crucis, ingeschreven bij de KvK Nijmegen o.nr. 09146727. De contribuanten van de Stichting kunnen lid ('leerling') worden van de Orde. De namen en adressen en welke persoonlijke gegevens van de Leerlingen c.q. contribuanten dan ook, worden nooit ofte nimmer doorgegeven aan derden. Zij worden louter om administratieve redenen verwerkt door de Administratie van de Stichting en wel in eigen beheer. Alle leerlingen hebben eerst hun toestemming gegeven aan het Bestuur van de Stichting om per email uitnodigingen te ontvangen voor het bijwonen van Loges en/of andere spirituele bijeenkomsten. Aan een verzoek van een contribuant c.q. leerling om  uitgeschreven te worden uit het bestand wordt onmiddellijk gehoor gegeven en zulks wordt dan aan de betreffende persoon doorgegeven. Belangstellenden, dat wil zeggen geen contribuanten, ontvangen alleen uitnodigingen na een uitdrukkelijk verzoek daartoe.

LOGES EN OPEN DIENSTEN IN WIJCHEN.

NB: alle onderstaande activiteiten worden vanaf 2018 in NIJMEGEN gehouden, tenzij anders aangegeven. 

-besloten Loges voor leden.

-Open Diensten voor proefleerlingen en alle belangstellenden (kosteloos en vrijblijvend).

Raadpleeg wel steeds deze Nieuwspagina!

Wat is een Open Dienst?

Een Open Dienst is een samenzijn waarbij er een gnostieke lezing wordt gehouden. Door zich af te stemmen op deze lezing, door alleen maar aandachtig aanwezig te zijn, maakt de toehoorder contact met een genezend krachtveld. Wij noemen dit het 'gnostieke stralingsveld'. 

De Rozenkruisers vormen een eeuwenoude gemeenschap die zijn voortgekomen uit de eerste oerchristelijke gemeenschappen vanaf het begin van onze jaartelling. De enorm genezende en verlichtende sfeer die toen door de Christus zijn gegeven, zijn nog steeds aanwezig. De Rozenkruisers hebben deze echter niet 'gekerkerd' in een kerk.  Zij proberen juist de Evangelische woorden zo goed als mogelijk in hun eigen leven te verwezenlijken. En daarmee deze genezende en verlichtende energie te behouden en uit te delen aan iedereen die dat nodig heeft!

Ieder mens die niet bang is om een omslag in zijn of haar leven aan te gaan, een omslag die leidt naar inzicht en rust, naar begrip en verdraagzaamheid, naar leven en laten leven, kan Rozenkruiser worden. 

OPEN DIENST (voor elke belangstellende toegankelijk).

Elke éérste zondag-ochtend van de maand 10.30 uur behalve augustus. Dus in 2018 nog: 3 juni-1 juli-2 september-7 oktober-4 november en 2 december (LET WEL! 2 DECEMBER 'S-MIDDAGS OM 13.30 UUR!!). In 2019: de zondagen 6 januari (DAN OOK OM 13.30 UUR!) - 3 februari (dan weer gewoon 10.30 uur) - 3 maart - 7 april - 5 mei - 2 juni - 7 juli. In augustus geen openbare bijeenkomst.

Elke Open Dienst is gewijd aan een bijzonder onderwerp over de Gnosis, over de kennis van het Hart. Zij gaan over leven en dood, over mysterie en inwijding, over de zin van je persoonlijk bestaan. En steeds is de rode draad het verwijzen naar de mogelijkheid om jezelf te 'bevrijden', dat wil zeggen: een ander mens te worden, een mens met inzicht, met een krachtig gevoel van innerlijke sturing, een mens die zich beschermd weet door  individuele aanraking met de stralingskracht van Christus. Moge het eeuwig Mysterie zich ook voor jou langzaam ontvouwen!

Er is alle ruimte voor vragen. Om 12.30 uur eindigen wij de dienst. Adres: hoek Prof. Regoutstraat en Prof. Cornelissenstraat in Nijmegen (gebouw Remonstrantse Kerk, dichtbij de Groenewoudseweg). Toegang gratis en vrijblijvend. Voor snelle informatie: bel gerust 06-553 007 52.

WORD NU PROEFLEERLING! En ervaar dat je verlost raakt van al dat moéten op weg naar geestelijk inzicht! Laat de eeuwige Rozenknop in je hart openbloeien zonder oefeningen of moeilijke boeken lezen! Elke Proefleerling krijgt een persoonlijke mentor (M/V) om het gnostieke Pad zo soepel mogelijk aan te vangen! Kom naar een Open Dienst om aan te voelen wat het voor je betekenen kan, het kost niets en je hoeft niets! Je doet wel bijzondere kennis op over de Gnosis en over de bijzondere Rozenknop, de Godsvonk, in je hart!

Wat is een Loge?

Behalve de Open Dienst kennen we ook de besloten Loge voor de gnostieke Leerlingen. Tijdens de Loge vindt er een gnostiek Rituaal plaats en een voordracht. De sfeer die daarmee geschapen wordt helpt de Leerling om een individueel en intenser contact te scheppen met - zoals dat heet-  het geheiligde en gnostieke stralingsveld. De Loge is besloten zodat de Leerling zich geheel wijden kan aan het onderwerp. De Loge is dus geen plaats voor allerhande vragen en discussies. De Loge draagt bij aan de innerlijke heling en is inzichtsgevend.  Ze is alleen toegankelijk voor de Leerling die zijn of haar proefperiode naar behoren heeft afgerond hetgeen wordt bepaald door het voltallig Bestuur van de Orde.

 

Forum Fama Fraternitatis

Form Fama Fraternitatis.

Momenteel wordt er een nieuw internetformum opgezet voor Leerlingen. Nadere informatie volgt nog.

Ordelidmaatschap

LID WORDEN VAN DE ORDE?

Als je lid ('Leerling') wilt worden van de Orde is het goed om eerst eens een open bijeenkomst te bezoeken of je op de hoogte te stellen m.b.v. wat literatuur. We gaan er van uit dat je je kunt vinden in de inhoud zoals die op deze website is uiteengezet. Na inschrijving ben je eerst een tijdje proefleerling. Je bezoekt de Open Bijeenkomsten, je bestudeert de aangeboden werken en volgt de gnostieke (doorlopende) cursussen in de studiegroep. Je krijgt ook een persoonlijke mentor die jou begeleidt op deze gnostieke Weg. Ná die periode mag je de maandelijkse Loges bezoeken. Vanzelfsprekend is er altijd contact met je medeleerlingen indien je dat wenst. Wij zijn niet voor niets een Geestesschool, een gemeenschap van zielen op weg naar de 'Roos van het Hart' zoals dat zo mooi wordt uitgedrukt. De vraag hoe lang de proefperiode duurt is moeilijk te beantwoorden. Het hangt van jezelf af maar het is meestal minimaal één jaar.

WIE WORDEN LID EN WAAROM?

Rozenkruisers bestaan al zo'n 400 jaar in Europa. Eeuwenlang zijn ze verketterd, opgejaagd en bewonderd. Veel kunstenaars, edelen en schrijvers voelden zich gelieerd aan de aloude Broederschap van het Klassieke Rozenkruis. Hun werk was altijd het toepassen van de ware alchemie; niet in de zin van het maken van stoffelijk goud, maar in de zin van het zichzelf  'transfigureren' naar een hoge geestelijke staat. Paracelsus, Jacob Boehme, J.V. Andraea zijn voorbeelden maar ook veel Europese uitvinders van naam maakten deel uit van de Rozenkruisers-traditie en pasten haar wijsheid toe; niet altijd in het openbaar want de gevestigde Kerk vormde steevast een bedreiging.

Vandaag de dag is er in Europa vrijheid van denken en kunnen de Rozenkruisers ook vrijuit voor hun geestelijk leven uitkomen. Vrijwel alle beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd en mensen uit alle sociale klassen vinden hun weg. De Rozenkruiser is een man of vrouw die de Christus ín zichzelf tot aanschijn wil laten komen.  Die symbolisch 'voor de Jordaan' staat en weet dat hij die over mag steken. Dat 'oversteken' is een uiterst bijzonder proces. Het leidt tot levensverandering en inzicht 'met het hart' (Gnosis). Rozenkruisers vormen een gnostieke gemeenschap; elke Leerling wordt echter als individu beschouwd, er heerst binnen Rozenkruisers  geen kudde-mentaliteit! Je leert binnen de Orde veel over de bijzondere perspectieven die de geestelijke ontwaking met zich meebrengt. Je bent Leerling omdat je graag samen wilt werken, deskundige adviezen en begeleiding op prijs stelt en altijd in vrijheid je weg wilt vervolgen.

Voor de Leerlingen zijn er Loges, speciale werkgroepen voor het innerlijk werk en studie-bijeenkomsten. Loges zijn verstillende bezinnings-bijeenkomsten en studie-bijeenkomsten zijn er voor nadere studies in de Gnostieke Wijsbegeerte. In de speciale werkgroepen (ook wel 'Zevengroepen' genoemd omdat het meestal met zeven leerlingen wordt gehouden) wordt meer thematisch gewerkt met gnostieke onderwerpen; je mag eraan deelnemen ná de proefperiode. In de studie-bijeenkomsten wordt het inleidende studieboek behandeld. Deze bijeenkomsten zijn in elk geval noodzakelijk voor de proefleerling.  Ook de proefleerling ontvangt gratis het kwartaalblad 'GnosisLicht'.

Niets is moeilijk, maar het kan wel allemaal 'heel nieuw' voor je zijn. Daarom gaat het niet om je intellectuele vermogens maar om de Liefde Gods die je mag toelaten in jezelf, ten dienste van de Ander, de Godsvonk in je ziel.

 

WAAROM ZOU JE ROZENKRUISER WORDEN?

Misschien zou een antwoord kunnen zijn: omdat je je geroepen voelt.. Je komt in aanraking met zielsverwanten die (net als jij?) de gnosis van het Christendom ínnerlijk willen beleven. Je wordt voortdurend geschoold in eeuwenoude gnostieke en esoterische tradities. Je leert daardoor je leven in een heel ander Licht te zien. Je ervaart een bijzonder Krachtveld die beschermen wil door liefde. Zo wordt de Rozenkruiser ook een gids voor de medemens.

Bestaan er voorwaarden?

Er worden geen papieren gevraagd of opleidingseisen gesteld. We gaan er slechts van uit dat de Aanvrager oprecht is in zijn of haar intenties en dat de Aanvrager zijn best doet de bijeenkomsten te bezoeken en de studies te volgen. In de Orde heb je denkers, voelers, intellectuelen, praktisch gerichte zielen en theoretisch gerichte zielen, er zijn kunstenaars en wetenschappers, de ene Leerling wil meer voelen en laten bezinken, de andere Leerling wil geestdriftig alles lezen wat er maar te lezen valt (de Orde heeft een mooie verzameling boeken die de Leerling allemaal kosteloos mag lezen!) enzovoorts...

Maar er bestaan géén opgelegde levensgedragingen, voedingsvoorschriften, oefeningen en al wat dies meer zij. Wél vraagt de Orde aktief leerlingschap! Dus verrijk de bijeenkomsten met je aanwezigheid, stel je vragen, denk mee en ga de ervaringen aan! Mocht het Bestuur van de Orde constateren dat de proefleerling nauwelijks iets van zich laat horen (er is sprake van een passief of 'slapend' lidmaatschap) dan wordt het lidmaatschap na de proefperiode niet meer voortgezet of tijdens de proefperiode beëindigd.

Kosten lidmaatschap.

De Orde hanteert een kleine contributie van € 20,= per maand. Alle Loge-bijeenkomsten, studie-bijeenkomsten en bijeenkomsten van de werkgroepen zijn verder kosteloos.  Het eindigen van het contribuantschap (lidmaatschap) geschiedt door een mailtje of briefje naar het Bestuur; redenen daarvan behoeven niet te worden opgegeven.  

Rechtsvorm van de Orde.

De Orde (de aktieve groep) wordt gedragen door de Stichting Fama Fraternitatis Rosae Crucis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland o.nr. 09146727. De financiën van de Stichting worden gecontroleerd door het kantoor Sem Schäning, gevestigd te Nijmegen.  Het Dagelijks Bestuur van de Orde wordt gevormd door Sjaak van Burken, Ingrid Wijvekate en Robert Swami Persaud. Bestuursadviseur is Gerard ten Böhme. De Leerling contribueert dus aan de Stichting.

Lidmaatschap aanvragen.

Het lidmaatschap vraag je persoonlijk aan op een onzer Open Diensten. Je maakt dan kennis met ons en je kunt aldaar het aanvraagformulier vullen of meenemen. Je mag ook even bellen naar 06-553 007 52 om je vragen te stellen.

 

Uitnodigingen voor activiteiten.

Indien je regelmatig vrijblijvend op de hoogte gehouden wenst te worden van de activiteiten van de Orde of van diverse nieuwtjes hierover, mail ons dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 06-553 007 52.