Waarom zou ik toetreden tot de Orde? Hoewel deze vraag bijna onmogelijk is om te beantwoorden vanwege het persoonlijke karakter daarvan, moeten wij haar toch even bespreken. Het toetreden tot de Orde is niet zomaar en formaliteit; het is geen ‘lidmaatschap aanvragen’ met een bonnetje welke dan per omgaande wordt gehonoreerd. Als wij enkele redenen noemen om toe te treden kan het zijn dat ú een heel andere reden heeft. Het kan zijn dat het er bij u om gaat om u geestelijk te scholen; dat is ook bij ons een van de belangrijkste thema’s welke wij als Orde hanteren. De voordrachten die gehouden worden stemmen tot nadenken, leiden tot overpeinzingen en voeren tot gesprekken en meningsvorming. Maar ook komt het vaak neer op gevoelens van roeping. Veel leden van diverse Rozenkruisersgroeperingen zoeken diepgang in hun eigen religiositeit.

Wie het kleed van de Rozenkruiser draagt, voelt daarin een bescherming en tegelijkertijd een impuls tot zoeken. Het kleed van de Rozenkruiser is een onnoembaar aantal eeuwen geleden geweven door mensen die wisten dat hun bestaan een diepe en goddelijke en bijna ondoorgrondelijke Oorsprong had (9). Die wisten dat het geheim van deze Oorsprong diep verscholen zat in hun eigen geest. En wie dit geheim uiteindelijk aanschouwde kon geen woorden meer vinden om dat uit te drukken. Deed hij toch die poging, dan werd hij door de hylici beschimpt, bespot en uitgelachen en de psychici verdraaiden zijn uitlatingen tot een ikgericht systeem. Maar door de Wetenden, de pneumatici, werd hij herkend omdat zij hetzelfde hadden ervaren. Kwamen die mensen tezamen, dan wisten zij, dat door hun geestelijke ver-eniging hun fundamentele band met dat goddelijke, hoge natuurgebied bestendigd werd. Daarom noemden zij elkander Broeder en Zuster. Voor de onrustige mens buiten zo’n gemeenschap, die de ‘roep des harten’ wel had gehoord doch antwoorden op zijn vragen nog moest ontberen, opende deze gemeenschap de voorhof van hun Tempel om hem aan te nemen als Proefleerling en hem alszodanig te onderwijzen. Opdat ook die mens zijn band met die eeuwige Bovennatuur bewust kon worden.

Geesteswetenschappelijke scholing.

Wij zeiden het elders al: het enige wat wij vragen is integriteit van de persoon, dus niet een bepaalde kennis die gedragen wordt. De Orde vormt een plek waar geestesscholing geboden wordt, waar de weg aangewezen wordt om tot kennis te komen, niet zozeer de kennis van het hoofd maar vooral die van het hart. Geestesscholing vraagt inzet en aandacht. Laten wij op dit punt duidelijk zijn: de Orde is er om tot kennis en inzichten te komen. Lidmaatschap is een aktief gebeuren. U wordt in de gelegenheid gesteld om door middel van aandachtige bestudering van geschriften en literatuur en het onderling bespreken van diverse geesteswetenschappelijke onderwerpen steeds beter de mysteries van leven en dood te doorzien. U wordt echter nergens toe gedwongen. Er zijn geen testen of toetsen die u door een ander afgenomen worden, het is het Leven zelf die u beproeft. Verwacht u alstublieft ook geen ‘meester’ die u het u allemaal even zal komen uitleggen. Het Licht van de gnosis zoekt haar kristal om doorheen te schijnen. Als uw kristal, dat wil zeggen uw wezensgeaardheid, duister is en onrein, dan zal dat Licht daar niets mee doen, u blijft gewoon zoals u bent, tenzij u aan het werk gaat. Maar is uw kristal helder dan zal u een mede-Lichtdrager worden voor de mensheid, u bent dan een Lichtzoon in mensheidsdienst.


Hoe kan ik toetreden tot de Orde?

Het is waar dat er een zekere voorzichtigheid bestaat omtrent toelating tot het Ordelidmaatschap, welke pas mogelijk is na een jaar van Proefleerlingschap. Het is bijvoorbeeld een verschijnsel van alle tijden dat het lidmaatschap van een geestelijk/esoterische orde teveel gezien werd als een status. Verschillende Rozenkruisers-groeperingen en Vrijmetselaars kunnen dan ook niet altijd nalaten om in hun informatiemateriaal (folders, websites) vooral te vermelden welke mannen van grote naam en faam lid waren van hun organisatie. Alsof die roem en aanzien een extra stimulans zouden moeten vormen om lid te worden. Maar om de fakkel levend te houden vragen wij slechts integriteit van de persoon. Wij wensen te werken met mede-bouwers aan de geestelijke Tempel waarin Gnosis zich kan openbaren. Wie zich daadwerkelijk wenst in te zetten om de symbolische architectuur van deze geestelijke Tempel te bestuderen en er ook werkelijk aan wil bouwen, die is welkom bij dit prachtige werk welke wij verrichten binnen onze Orde van het Klassieke Rozenkruis ‘Fama Fraternitatis’. Voor verdere informatie over toetreding: zie: ‘laatste stap’.

Moge Vrede Met U Zijn.