V: Jullie spreken over een 'westerse' mysterieschool; wat is er zo westers aan?

A: In de eerste plaats noemen wij dit een 'westerse' mysterieschool omdat haar traditie grotendeels in de westerse landen is ontstaan, zoals het oude Griekenland (o.a. de Platonische geschriften, Pythagoras, Thales van Milete, Euclides van Megara, Hermes Trismegistos, enz.) Frankrijk (zoals de levenswijzen van de oude Kathaarse gemeenschappen), Duitsland (het ontstaan van de eerste Rozenkruisers-geschriften zoals de Fama Fraternitatis in 1614), Italië (Marsilio Ficino, Leonardo Da Vinci, Botticelli). In wezenlijke zin is de Orde echter eerder een universele mysterieschool omdat zij tevens studie maakt van de gnostieke aspecten van diverse oosterse wijsheden, zoals de Llag Thon (de boeddhistische gnosis), de Bhagavad Gita en de Tao Te  Ching.

Bovendien kan de Gnosis uit het Midden-Oosten niet vergeten worden want daar lagen tot op heden de meest werkzame geschriften voor het westen, zoals de Nag Hammadi-geschriften, de Evangeliën, de wijsheden van Philo van Alexandrië en diverse gnostische wijsheden uit de Joodse cultuur zoals de Kabbalah.

Kortom: de Orde wordt een 'westerse' mysterieschool genoemd omdat zij geheel en al geschikt is voor de westerse mens van vandaag. Maar in wezen is ze universeel.

V: Wat is voor mij de meerwaarde om lid te worden van jullie Orde? Niet-leden zijn bij jullie ook welkom.

A.: Dat klopt, niet-leden zijn ook welkom. Maar het lid doet eigenlijk twee dingen: in de eerste plaats werkt hij intensief aan zichzelf op basis van de symbolieke overdracht die hem gegeven is (hetgeen wij een inwijding nooemen) en die hem de mogelijkheid verschaft zich beter af te stemmen op de diepere beginselen in hemzelf, daarin gesteund door het Krachtveld welke de Orde hem ter beschikking stelt; maar in de tweede plaats (en dat is niet minder belangrijk) schept hij dóór zijn lidmaatschap de gelegenheid om de ánder ook het Pad te laten vinden. De Orde kan alleen maar haar werk doen als gemeenschap van mannen en vrouwen tesamen. Daar ontstaat het kanaal door via welke het Krachtveld zich manifesteren kan. Dankzij de organisatorische vorm door de gemeenschap kan de ándere mens, zoekende naar Licht, naar waarheid en genezing van ziel, tot vinden komen. Wie zijn persoonlijkheid wil verheffen of zijn Ik wil strelen zal de Orde  al gauw  gedesillusioneerd verlaten, want de Orde schenkt niets anders dan de Stralingskracht waar het aardse bewustzijn niets mee heeft, alleen de ziel, de innerlijke 'geest des harten' heeft het vermogen om die Stralingskracht te verstaan.

V.: Propageren jullie een bepaalde weg, een boek, een methode of zoiets? Dan kan ik mij tenminste een beeld vormen!

A.: 'Zoveel mensen, zoveel wensen' zegt men weleens. De Gnosis kent inderdaad slechts één weg: die van de Ik-loze Liefde, de overgave aan de Allerhoogste, het ontwaken van de innerlijke Roos des Harten;  maar voor u zijn dat slechts woorden; u zoekt een 'methode', dat maakt het gemakkelijker voor u. Die 'methode' is echter uw levensstaat. Kijk naar uw leven; zie in hoe uw streven en strijd uw gehele systeem beheersen. Kijk dan in hoeverre u in staat bent tot verandering te komen, want zoals wij zeggen: 'bewustzijnsstaat is levensstaat', met andere woorden: uw leven weerspiegelt uw innerlijk. Zoekt u daarom alstublieft nooit naar een uiterlijke methode want dat zijn slechts Ik-gerichte en vaak krampachtige manieren om tot bewustzijn te komen. De Gnosis werkelijk verstaan en laten doorschijnen in uw wezen vraagt een innerlijke alchemie; juist daarin wenst de Orde u te onderwijzen.

V.: Ik ben toch niet helemaal tevreden met dit antwoord; kunt me dan niet één boek of boekje aanbevelen waarmee ik desnoods kan begínnen?

A.: Wel een moeilijke vraag want de gnostische literatuur is zo veelzijdig. Maar goed: de inhoud van het boek: 'De Adem van de Gnosis' , geschreven door Henk Leene, is het meest verwant aan ons werk. Niet eenvoudig te verkrijgen helaas (de Orde tracht ze momenteel te herdrukken), maar soms wel te leen in de bibliotheek van de Orde. Ook verwant aan ons werk is het kleine en handzame boekje: 'Gnosis' uit de serie 'Kort en Goed' door Robert H. Swami Persaud, gewoon verkrijgbaar in de boekhandel (uitgeverij Servire).

V.: Waar kan ik in Nederland terecht voor jullie bijeenkomsten?

Tot nu toe zijn de vaste centra in Nijmegen en Haarlem; zie op de Nieuwspagina van deze site over de cursussen 'Praten over Gnosis'.  

V.: wat is nu eigenlijk het verschil tussen jullie en de twee andere grote rozekruisers-organisaties, nl. de AMORC en het Lectorium Rosicrucianum?

A.: Alle drie organisaties verschillen van elkaar; de AMORC heeft een Amerikaanse oorsprong, werkt niet met gnostische leerstellingen maar legt meer het begrip 'mystiek' in haar onderwijs. Een centrale plaats wordt gevormd door haar schriftelijke lessen ('monografieën') en ritualen ('konvokaties'). Magische en occulte vermogens worden gestimuleerd en onderwezen.
Het Lectorium Rosicrucianum (ook wel: 'Internationale School van het Gouden Rozenkruis') heeft een Nederlandse oorsprong en is gnostisch in haar doelstellingen en onderwijs. Ze is een officieel Kerkgenootschap en is duidelijk in haar gedragsregels die ze stelt ten aanzien van haar leden; de hiërarchische opbouw doet zich duidelijk gelden.
De Orde van het Klassieke Rozenkruis Fama Fraternitatis heeft een Nederlandse oorsprong en is gnostisch in haar doelstellingen en onderwijs. De Orde legt geen gedragsregels op maar appeleert eerder aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van het Ordelid voor zichzelf. Net als het Lectorium zegt ook  de Orde dat zij een brandpunt vormt van de gnostieke stralingskrachten.
Alle drie de organisaties verlangen een aktief lidmaatschap, wellicht het LR en de Orde iets sterker omdat zij niet al te teveel doen met schriftelijk onderwijs zoals de Amorc. Tússen de drie organisaties heerst geen enkel conflict of concurrentie-gevoel, hoewel sommige individuele leden van de betreffende organisaties dat misschien wel zo ervaren. In de regel gaan echter allen met respect met elkaar om.