De Orde van het Klassieke Rozenkruis ‘Fama Fraternitatis’ kwam voort uit de traditie welke begon in het jaar 1614, toen het geschrift ‘Fama Fraternitatis’ gepubliceerd werd in het Duitse Kassel.

Tot haar inspiratoren behoren o.a. Jacob Boehme, Meister Eckhardt, Gottfried de Purucker, Max Heindel, Jan van Rijckenborgh en zijn zoon en schoondochter Henk en Mia Leene.

De Orde staat in de tradities der westerse mysteriescholen en put haar geestelijke rijkdom uit de Hermetische geschriften, de gnostische geschriften uit Nag Hammadi en de synoptische Evangeliën. Haar belangrijkste taak is een scholingsweg te zijn naar de eeuwige gnosis, welke verborgen is in de symboliek der mysteriën. Deze scholingsweg beperkt zich niet tot het lezen van boeken maar manifesteert zich in het hart als heilige overtuiging, in het hoofd als kennis van zaken en in de handen als daad van een nieuw leven, zonder forcering maar als een volstrekt natuurlijk proces. Want een mens is niet wat hij leest, maar wat hij doet.

Wie lid wil worden van de Orde vraagt daartoe eerst de kennismakingsbrief aan. Daarbij zitten ook de benodigde formulieren om tot inschrijving over te gaan. Het lidmaatschap kost € 20,- per maand.

Gedurende dat jaar bezoek je de gnostieke bijeenkomsten voorzover je dat mogelijk is. Ook  de  besloten gnostieke cursussen ga je bezoeken. In principe zijn alle gnostieke bijeenkomsten en besloten gnostieke cursussen kosteloos.
De Orde vormt een Geestesschool met als enig doel de gnostiek-Christelijke Weg te wijzen zoals deze geopenbaard is in o.a. de Heilige Taal der Testamenten, de gnostische geschriften en de Fama Fraternitatis (1614). In Nederland heeft de heer Jan van Rijckenborgh (1897) opnieuw deze wegen toegankelijk gemaakt. Zij zoon Henk Leene (1925) heeft samen met zijn vrouw Mia  deze Weg voortgezet en uiteindelijk de inspiratie geschonken om de zuiverheid der Gnostieke Wijsbegeerte via het voertuig der Orde van het Klassieke Rozenkruis 'Fama Fraternitatis' aan te bieden.

Als Proeflid ontvang je ook (kosteloos) een gnostiek leeswerk met de bedoeling dat te bestuderen. Dat boek wordt tijdens de besloten studiebijeenkomsten nader uitgewerkt.

Als je als Leerling de studies van het Proefjaar met je hart kan begrijpen en aannemen, kun je toetreden als Ordelid na een daarvoor bestemde Orde-inwijding. De gnostieke Weg wordt dan verder uiteengezet.

Het lidmaatschap is dus een aktief gebeuren; als het er voor u niet in zit om met enige regelmaat naar de Loge-bijeenkomsten te komen dan heeft uw lidmaatschap weinig zin, tenzij het voor het lid om plausibele redenen niet mogelijk is steeds aanwezig te zijn.  Maar ook dan zijn er aktiviteiten waar het Ordelid voor wordt uitgenodigd en die hem of haar persoonlijk worden medegedeeld; hij hoeft daar zijn huis niet voor te verlaten.  In een persoonlijk gesprek worden de verschillende mogelijkheden besproken want nogmaals: het Rozenkruiser zijn is voor wat de Orde betreft niet zomaar een etiket, maar een Levenswandel!

Het valt aan te bevelen om -indien u lidmaatschap overweegt-  ons een keer te bezoeken op een Open Avond. Om misverstanden te voorkomen vermelden we ook even wat de Orde in elk geval níet is: zij is géén kerk of kerkgenootschap, géén sektarische organisatie met een eenhoofdig bestuur, géén hiërarchisch samengestelde organisatie, zij is niet politiek gekleurd, heeft géén commerciële belangen en legt géén gedragregels op.

Wat ze wél is: een gnostische scholingsweg die voor ú open staat zolang ú daar gebruik van wenst te maken; een organisatievoor mannen én vrouwen die een hogere geestelijke weg zoeken en dat met elkaar willen delen. De scholingsweg van de Orde is duidelijk en helder: ze wijst één Pad aan, die van de Gnosis, welke zich langzaam maar helder zal ontvouwen tijdens het aktieve lidmaatschap van de Orde.

Wij nodigen u uit om de informatie in deze site tot u te nemen. Voor vragen staan we steeds voor u klaar.