Wie zich als 'proeflid' aanmeldt bij de Orde wordt geacht in het eerste jaar een serieuze studie te maken van de grondbeginselen van de gnostieke wijsbegeerte. Wij bieden het proeflid daartoe een aantal boekwerken aan ter lezing en overdenking. Eén boek is kostenloos, een ander wordt gratis in bruikleen gegeven voor het eerste jaar (of mag tegen de normale winkelprijs aangekocht worden). Eventuele overige werken kunnen geleend worden in het bibliotheekje van de Orde. 

Als Orde bemoedigen wij onze leden graag aan om studie te maken van deze gnostische literatuur. Onze Loge-avonden zijn daarbij de best denkbare gelegenheden om die studie te belevendigen! Diverse onderwerpen, vaak ook met een bijzonder actueel karakter, worden tijdens zo'n Loge-avond (welke alleen voor leden en proefleden toegankelijk is) goed bekeken vanuit een gnostische visie.

De Rozenkruisers-filosofie vindt haar wortels in het hermetisme, de theosofie en diverse esoterische wetenschappen. Haar gnostieke wortels echter herkent zij in de Nag Hammadi, sommige Nieuwtestamentische apocriefen en synoptiën  welke allemaal de oerchristelijke steunpilaren vormen van de gnostiek.

Elders in deze site heeft u kunnen lezen hoe deze Orde haar wederkomst liet inspireren door de magnifieke werkzaamheden van de zoon van Jan van Rijckenborgh, de heer Henk Leene en zijn vrouw Mia. Daarom worden ook hun talloze geschriften als schriftuurlijke basis gezien van de Orde. Maar: zoals Henk Leene het ook altijd placht te zeggen: niet de boeken, maar de dáád vormt uiteindelijk voor u het gnostieke pad!

Indien u door zelfstudie of  eerdere lidmaatschappen van gnostieke lichamen al redelijk of ver geschoold bent in de originele gnostieke wijsbegeerte, dan bieden we u tóch eerst het proeflidmaatschap aan. Wij zijn immers niet op één lijn te zetten met andere scholingswegen. Wij wensen dat het proeflid zich goed oriënteert op de aard van de scholingsweg zoals de Orde die haar biedt.